Novo:

Priopćenje predsjednicima i članovima Županijskih povjerenstva za natjecanje iz povijesti povodom predstojećih županijskih natjecanja

Poštovani predsjednici i članovi Županijskih povjerenstava,

Testovi za županijska natjecanja iz povijesti su spremni i bit će dostavljeni kontakt-osobama u županijama dana 7. ožujka 2012. u 06.00 sati ujutro, četiri sata prije početka natjecanja. Objašnjenja u svezi ove odluke dobili ste u pismu koje smo vam proslijedili 22. veljače 2012. godine, a koje. Vam proslijedjujemo jos jednom u slučaju da ga eventualno niste primili. U prilogu br. 1 je popis osoba i njihove mail adrese u Upravnim odjelima ili školama kojima će biti dostavljeni testovi. Vjerujemo da su svi podatci točni, ali ako ste uočili da je neki podatak pogrešan javite nam. Za poslove preuzimanja, umnožavanja, distribuciju i čuvanje tajnosti testova odgovoran je predsjednik povjerenstva županijske razine natjecanja (Katalog, str. 5).

Županijska povjerenstva dužna su u roku od 48 sati po objavljivanju konačnih rezultata dostaviti Državnom povjerenstvu:

  1. Ljestvicu konačnog poretka svih natjecatelja po kategorijama na temelju rezultata,
  2. Obrasce za zaporkama prvoplasiranih natjecatelja (svakako provjerite je li OIB upisan – učenik ne može pristupiti kako županijskom tako i državnom natjecanju bez OIB-a),
  3. Testove i koncepte prvoplasiranih natjecatelja za svaku skupinu u osnovnoj i srednjoj školi, potpisane crvenom kemijskom olovkom od strane tri člana povjerenstva u skladu s odredbama Kataloga. Testove potpišite na označeno mjesto, a koncepte na kraju lista te dodajte i datum uz potpis. U Prilogu 2, 3, 4 i 5 nalaze se svi potrebni obrasci.

Molimo da učenicima obavezno deset minuta prije početka natjecanja pročitate sljedeće upute i pravila kojih se moraju pridržavati (preporučujemo također da ih izvjesite i na pano u školi u kojoj se bude odvijalo natjecanje – pano stavite na vidljivo mjesto da učenici mogu pročitati tekst prije ili poslije natjecanja):

Rješavanje testa traje 60 minuta od znaka zvona. Test se rješava isključivo plavom ili crnom kemijskom olovkom. Nije dopuštena uporaba obične olovke i crvene tinte. Za vrijeme rješavanja testa ne smije se koristiti ništa osim navedenog pribora za pisanje i praznog lista papira za pripremu odgovora tzv. koncept. Konačni odgovori prenose se iz koncepta u test na način da se upisuju se na za to predviđena mjesta pisanim slovima. U testu se može upisivati samo ono što se u njemu traži. Jednom napisane odgovore u testu nije dopušteno prepravljati. Netočno ili nepotpuno riješeni zadaci, naknadno ispravljani odgovori, odgovori koji nisu upisani na za to predviđena, mjesta ne vrednuju se, što vrijedi i za dodatno upisivanje bilo čega što se u testu ne traži. Osobna i zemljopisna imena (i prezimena) pišu se izvorno.

Ako učenik preda test bez koncepta on se neće razmatrati. Test se ispravlja crvenom kemijskom olovkom, a broj postignutih bodova upisuje se u za to predviđeno mjesto u testu. Test ispravljaju i svojim potpisom potvrđuju točnost postignutih bodova tri člana županijskog prosudbenog povjerenstva. Sudionici natjecanja će po završetku testiranja biti upoznati s ispravnim rješenjima pitanja u testu.

Za državno natjecanje u kategoriji Pisana provjera znanja županijsko povjerenstvo predlaže učenike koji su ostvarili najveći broj bodova na županijskom natjecanju po skupinama. Za državno natjecanje može biti predložen jedan (1) učenikJca u svakoj skupini iz svake županije. Iznimno županijska povjerenstva u Splitsko-dalmatinskoj, Primorsko-goranskoj i Osječko-baranjskoj županiji predlažu po dva (2) prvoplasirana učenika/ce u svakoj skupini, a povjerenstvo Grada Zagreba tri (3) prvoplasirana učenika/ce u svakoj skupini. Ukoliko na županijskom natjecanju dva ili više najbolje plasirana učenika/ice imaju isti broj bodova za toliko će se povećati broj prvoplasiranih učenika koje županijsko povjerenstvo, odnosno povjerenstvo Grada Zagreba, predlaže za državno natjecanje.

Uvjet za predlaganje učenika/ca za državno natjecanje je najmanje dvije trećine (66,6%) ostvarenih bodova na županijskom natjecanju po skupinama. Učenici/ce koji na županijskom natjecanju ostvare manje od dvije trećine (66,6%) od ukupnog broja bodova u određenoj skupini ne mogu biti predloženi za državno natjecanje.

Državno će povjerenstvo na temelju prispjelih prijedloga županijskih povjerenstava i povjerenstva Grada Zagreba te provjeravanja pristiglih testova svih predloženih natjecatelja utvrditi objedinjene ljestvice poretka prema broju bodova ostvarenih na županijskom natjecanju u cijeloj zemlji i objaviti popis pozvanih učenika po skupinama najkasnije do 20. travnja 2012. Na državnu razinu natjecanja u kategoriji pisana provjera znanja poziva se 15 učenika po skupini koji su osvojili najveći broj bodova na županijskim natjecanjima u cijeloj zemlji.

Članovi Državnog povjerenstva (komisije od tri člana) provjeravati će zaprimljene županijske testove i sastaviti listu pozvanih učenika na Državnu razinu natjecanja na koju nema žalbe“.

II.

Što se tiče kategorije samostalni istraživački radovi podsjećamo vas na slijedeće: Županijsko prosudbeno povjerenstvo ocjenjuje sve prispjele eseje prije početka natjecanja prema propozicijama u Katalogu (vjerujemo da ste taj posao već obavili). Ako je prosudbeno povjerenstvo, na prijedlog Školskog povjerenstva ili samoinicijativno, utvrdilo da je određeni rad koji mu je poslalo Školsko povjerenstvo plagijat, tj. daje prepisan, ili da ne zadovoljava većinu predviđenih uvjeta, Županijsko ga povjerenstvo u konačnici diskvalificira i učenici ne pristupaju obrani rada. Državno povjerenstvo je prethodnih godina utvrđivalo plagijate (prije, na samom natjecanju ili nakon natjecanja) što se svakako više ne bi smjelo događati. Županijska povjerenstva moraju obaviti također svoj dio posla. Prvi korak je upisati naslov rada na internetsku stranicu i pregledati sve podatke koje nam Internet ponudi. Učenici prvo posežu za podacima o određenoj temi na internetu, tu nerijetko dolaze do ideja što istraživati i kako koncipirati esej. Dogodi se ponekad i da jednostavno prepišu neki rad misleći da to nitko neće primijetiti. Naravno, Državno povjerenstvo će taj postupak ponoviti još jednom kad pristignu radovi jer smo svjesni činjenice da plagijate nije lako otkriti. One jednostavne, prepisane ili neznatno promijenjene vi ćete svakako odmah otkriti, a Državnom povjerenstvu ostaje zadaća otkriti eventualne “sofisticiranije” plagijate.

Obrana rada 7. ožujka 2012. mora biti javna. Županijska povjerenstva moraju osigurati javni prostor i omogućiti nazočnost zainteresiranim učenicima i nastavnicima. Na županijskom natjecanju Prosudbeno povjerenstvo vrednuje obranu rada prema spomenutim propozicijama i dodaje ocjenu eseja. Valja i unaprijed pripremiti pitanja kojima se provjerava vjerodostojnost rada. Služite se tablicama u prilogu pod naslovom Tablice županijsko 2012. (Obrazac za vrednovanje eseja pojedinačno, Obrazac za vrednovanje eseja skupno, Obrazac za vrednovanje prezentacije pojedinačno, Ljestvica privremenog poretka, Ljestvica konačnog poretka). Dokumentacija koju nam šaljete mora biti kompletna i potpisana od svih pet članova Povjerenstva (u pojedinačnim obrascima svatko potpisuje svoju ocjenu, a u skupnim obrascima potpisuje se svih pet članova povjerenstva, a ne samo predsjednik). Predsjednik Povjerenstva odgovoran je za uredno slanje dokumentacije. Državno povjerenstvo će, ako dokumentacija ne bude uredna, poslani rad izuzeti iz državnoga natjecanja, za što će se odgovornim smatrati Županijsko povjerenstvo. Zbog propusta Županijskog povjerenstva neće se naknadno pozivati učenici na natjecanje.

Jedan najbolje ocjenjeni rad (iznimno u Gradu Zagrebu dva najbolje cijenjena rada) na županijskom natjecanju, u šest primjeraka, od kojih je pet u tiskanom i uvezanom obliku i jedan u elektronskom obliku (na CD-u), sa svom popratnom dokumentacijom šalje se Državnom povjerenstvu u roku od 48 sati nakon objavljivanja službenih rezultata županijskog natjecanja. Uz svaki samostalni istraživački rad svakako mora biti priložen obrazac u kojem će biti napisan OIB natjecatelja te škola i razred koji natjecatelji polaze jer je potreban za unos u E-maticu i vrednovanje osvojenih mjesta. Državno povjerenstvo više neće telefonom nazivati škole i tražiti navedene podatke jer učenici moraju biti upoznati s činjenicom da ne mogu pristupiti županijskom i državnom natjecanju ako ne predoče navedene podatke.

Povjerenstvu i učenicima želimo uspješan rad i puno uspjeha na predstojećem županijskom natjecanju.

predsjednik Državnog povjerenstva:

dr. sc. Željko Holjevac

Željko Holjevac
About Željko Holjevac (2 Articles)
Diplomirao je 1997. na Filozofskom fakultetu radom Brinjsko-lički ustanak 1746. godine. Magistrirao je 2002. na Filozofskom fakultetu radom Gradišćanski Hrvati u Mađarskoj u razdoblju modernizacije od prosvijećenog apsolutizma do građanskog društva (od polovice 18. do polovice 19. stoljeća). Doktorsku disertaciju pod naslovom Hrvatsko-mađarski odnosi 1860.-1873. obranio je 2006. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Zaposlen je kao docent na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Kao vanjski suradnik, voditelj je novoosnovanog Područnog centra Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Gospiću.

Ostavite komentar. HPP ne odgovara za izreceno misljenje komentatora. Zabranjeno je vrijedanje, psovanje i klevetanje.

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.