Novo:

Kriteriji za vrednovanje samostalnog istraživačkog rada

A) Kriteriji za vrednovanje samostalnog istraživačkog rada u osnovnoj školi

Ukupan broj bodova: 41 (esej 27 bodova i obrana 14 bodova)


a) Kriteriji za vrednovanje eseja

Bodovi

1. Oblikovanje pismenog rada

0

Rad ima manje od 12 500 i više od 15 200 znakova.

1

Rad je skroman i nema jasnu strukturu (uvod, glavni dio, zaključak). Najvećim dijelom nije uređen (npr. nedostaje sadržaj, neoznačene stranice, ograničena je upotreba bilježaka, nepotpuno se citira literatura, odabir priloga je loš, a opisi slabi, na naslovnici nisu istaknuti svi potrebni podaci).

2

Rad je djelomično uređen. Struktura rada je uglavnom jasna, no pojedini elementi su nedorađeni (npr. nejasan sadržaj, neoznačene stranice, premalo bilježaka, bibliografija ne sadrži sve reference, postoje pogreške pri citiranju, neki su prilozi nepovezani s temom i/ili slabo opisani).

3

Rad je u potpunosti sređen i uključuje sve potrebne elemente (naslovnica, sadržaj, dobro oblikovani tekst, bibliografija, bilješke, sažetak, prilozi). Struktura rada u potpunosti je razumljiva.
Bodovi

2. Stil i jezična točnost

0

Rad ne zadovoljava nijedan kriterij.

1

Rječnik je siromašan, izražavanje nespretno i nejasno. Uporaba stručne terminologije je skromna. U tekstu je mnogo gramatičkih i pravopisnih pogrešaka.

2

Rječnik je primjeren, izražavanje uglavnom jasno i precizno. Uporaba stručne terminologije je uglavnom primjerena. U tekstu je malo gramatičkih i pravopisnih pogrešaka.

3

Rječnik je bogat, izražavanje jasno i jezgrovito. Korištenje stručnom terminologijom je suvereno. U tekstu gotovo da i nema gramatičkih i pravopisnih pogrešaka.
Bodovi

3. Uvod (odabir teme i istraživačkog pitanja, određivanje ciljeva i metodologije)

0

Rad ne zadovoljava nijedan kriterij.

1

Uvod je loše oblikovan (npr. odabir teme slabo je obrazložen, istraživačko pitanje postavljeno je nejasno, cilj rada i/ili metodologija istraživanja nedovoljno su objašnjeni, ne navodi se literatura i izvori korišteni prilikom izrade rada).

2

Uvod je djelomice oblikovan (npr. istraživačko pitanje je postavljeno jasno, ali je preopširno i preopćenito ili ograničeno na usku temu, odabir teme, cilj i metode obrazloženi su na jednostavan način, djelomično se navode najvažniji izvori i literatura korišteni prilikom izrade rada).

3

Uvod je uspješno oblikovan (npr. istraživačko pitanje postavljeno je jasno i točno, tema i cilj rada, tj. pitanja koja će se obraditi, jasno su definirani, metodologija jasno opisana, precizno se navode najvažniji izvori i literatura korišteni pri izradi rada).
Bodovi

4. Znanje i razumijevanje povijesnih sadržaja

0

Rad ne zadovoljava nijedan kriterij.

1

Rad pokazuje skroman opseg potrebnog znanja i ograničeno razumijevanje stručne terminologije. Većina odabranih podataka i primjera ne odgovara cilju i naslovu. Podaci su obrađeni skromno i nisu povezani s kronološkim razvojem.

3

Rad pokazuje zadovoljavajuće znanje o temi i razumijevanje stručne terminologije. Podaci i primjeri uglavnom odgovaraju cilju i naslovi. Podaci se iznose na razumljiv način i ukazuju na razumijevanje kronologije.

5

Rad je potkrijepljen potrebnim znanjem i pokazuje visoku razinu razumijevanja stručne terminologije. Podaci i primjeri su odgovarajući, iznose se na jasan i razumljiv način te ukazuju na razumijevanje važnosti kronologije za odabranu temu.
Bodovi

5. Analiza i argumentacija (usklađenost opisa i analize povijesnih sadržaja)

0

Rad ne zadovoljava nijedan kriterij.

1

Rad sadržava malo vlastita razmišljanja, dijelovi teksta su preuzeti iz različitih izvora i međusobno nepovezani. Prevladava pripovijedan ili opisan pristup, a nedostaje objašnjavanje i analiza. Ne objašnjavaju se promjene, uzroci i posljedice, nije naznačen kontekst. Previše je nepotkrijepljenih i općenitih tvrdnji.

3

Rad sadrži vlastita razmišljanja, tekst je povezan ali još uvijek ne djeluje cjelovito jer su pojedini dijelovi doslovno preuzeti iz izvora. Analiza postoji, no gradivo se još uvijek iznosi na previše opisan način. Promjene, uzroci i posljedice su djelomice objašnjeni, kao i kontekst. Objašnjenja i argumenti djelomično su utemeljeni na dokazima.

5

Rad pokazuje visoku razinu samostalnog razmišljanja. Tekst je logičan i koherentan. Analiza je temeljita, a udio opisa primjeren. Kontekst, promjene, uzroci i posljedice objašnjavaju se temeljito i uvjerljivo. Objašnjenja i argumenti su primjereni, dobro organizirani i povezani.
Bodovi

6. Uporaba i interpretacija povijesnih izvora

0

Rad ne zadovoljava nijedan kriterij (ne upotrebljavaju se izvori).

1

U radu se izvori koriste malo i neprimjereno, a razumijevanje njihovih mogućnosti i ograničenja je limitirano. Učenik/ca uglavnom nije svjestan/na da se prošlost može interpretirati na različite načine.

3

U radu se dostatno koriste izvori, a razumijevanje njihovih mogućnosti i ograničenja uglavnom je zadovoljavajuće i primjereno. Učenik/ca uočava da se prošlost može tumačiti na različite načine, ali uglavnom navodi jedno tumačenje.

5

U radu se uspješno i često koriste izvori te se jasno pokazuje sposobnost njihove evaluacije. Učenik/ca uočava da se prošlost prikazuje i interpretira na različite načine te zna navesti razloge zašto je to tako.
Bodovi

7. Zaključak

0

Rad ne zadovoljava nijedan kriterij (nema zaključka).

1

Zaključak je nejasan i nije povezan s temom, istraživačkim pitanjem i rezultatima istraživanja.

2

Zaključak djelomice uspijeva prikazati rezultate istraživanja i odgovoriti na istraživačko pitanje, no ne upućuje na neriješena ili nova pitanja.

3

Zaključak je jasan i primjeren, uspješno sažima zaključke pojedinih poglavlja, prikazuje temeljne rezultate i odgovara na istraživačko pitanje. Ukazuje na nova i neriješena pitanja.

b) Kriteriji za vrednovanje prezentacije i obrane

Bodovi

1. Sadržaj i struktura izlaganja

0

Prezentacija ne zadovoljava nijedan kriterij.

1

Izlaganje je loše povezano i nije pregledno. Nejasno su iznesene temeljne ideje, metodologija rada i/ili rezultati istraživanja.

3

Izlaganje ima preglednu strukturu ali ne djeluje cjelovito. Temeljne ideje, metodologija rada i rezultati istraživanja djelomično su izneseni i argumentirani.

5

Izlaganje ima jasnu strukturu (uvod, glavni dio, zaključak). Rečenice su precizne, jasne i gramatički korektne. Temeljne ideje, metodologija i rezultati istraživanja jasno su izloženi, povezani i potkrijepljeni primjerima, odabir terminologije prikladan, zaključci uvjerljivi.
Bodovi

2. Način izlaganja

0

Prezentacija ne zadovoljava nijedan kriterij (duža je od 10 minuta).

1

Prezentacija je u okviru propisanog vremena, ali je kratka i neadekvatna. Izgovor je nerazgovijetan, a tempo govora prebrz ili prespor. Učenik čita bilješke ili govori napamet naučeni tekst.

2

Prezentacija je vremenski adekvatna i uglavnom primjerena temi. Izgovor, tempo i jačina glasa su većim dijelom primjereni. Učenik/ca usmeno prezentira svoj tekst no nedostaje spontanosti i kontakta sa slušateljima.

3

Prezentacija je u okviru propisanog vremena i primjerena temi. Izgovor je razgovijetan, jačina glasa i tempo govora primjereni. Pozornost je usmjerena na slušatelje, gestikulacije primjerene i postignuta interaktivnost.
Bodovi

3. Korištenje medija

0

Prezentacija ne zadovoljava nijedan kriterij (mediji se nisu koristili).

1

Korištenje odabranih medija je slabo, prezentirani materijal loš i tek dijelom prati izlaganje.

2

Učenik/ca se dobro služi odabranim medijima. Prezentirani materijal je uglavnom reprezentativan za provedeno istraživanje i većim dijelom prati izlaganje.

3

Učenik/ca se suvereno služi odabranim medijima. Pisani i slikovni materijal je reprezentativan za provedeno istraživanje: prati tijek izlaganja, naglašene su ključne ideje rada, primjeri su dobro odabrani i odnose na sadržaj predavanja.
Bodovi

4. Odgovori na pitanja

0

Učenik/ca nije odgovorio/la ni na jedno pitanje.

1

Učenik/ca djelomično je odgovorio/la na pitanja.

2

Učenik/ca većinom je odgovorio/la na pitanja.

3

Učenik/ca u potpunosti je odgovorio/la na pitanja.

 

B) Kriteriji za vrednovanje samostalnog istraživačkog rada u srednjoj školi

Ukupan broj bodova: 52 (esej 38 bodova i obrana 14 bodova).

a) Kriteriji za vrednovanje eseja

Bodovi

1. Oblikovanje pismenog rada

0

Rad ima manje od 15 500 i više od 18 200 znakova.

1

Rad je skroman i nema jasnu strukturu (uvod, glavni dio, zaključak). Najvećim dijelom nije uređen (npr. nedostaje sadržaj, neoznačene stranice, ograničena je upotreba bilježaka, nepotpuno se citira literatura, odabir priloga je loš, a opisi slabi, na naslovnici nisu istaknuti svi potrebni podaci, nema sažetka).

2

Rad je djelomično uređen. Struktura rada je uglavnom jasna, no pojedini elementi su nedorađeni (npr. nejasno kazalo, neoznačene stranice, premalo bilježaka, bibliografija ne sadrži sve reference, postoje pogreške pri citiranju, neki su prilozi loše odabrani i slabo opisani, u sažetku nisu istaknute ključne riječi).

3

Rad je u potpunosti sređen i uključuje sve potrebne elemente (naslovnica, sadržaj, dobro oblikovani tekst, bibliografija, bilješke, prilozi, sažetak). Struktura rada u potpunosti je razumljiva (uvod, središnji dio, zaključak).
Bodovi

2. Stil i jezična točnost

0

Rad ne zadovoljava nijedan kriterij.

1

Rječnik je siromašan, izražavanje nespretno i nejasno. Uporaba stručne terminologije je skromna. U tekstu je mnogo gramatičkih i pravopisnih pogrešaka.

2

Rječnik je primjeren, izražavanje uglavnom jasno i precizno. Uporaba stručne terminologije je uglavnom primjerena. U tekstu je malo gramatičkih i pravopisnih pogrešaka.

3

Rječnik je bogat, izražavanje jasno i jezgrovito. Korištenje stručnom terminologijom je suvereno. U tekstu gotovo da i nema gramatičkih i pravopisnih pogrešaka.
Bodovi

3. Uvod (odabir teme i istraživačkog pitanja, određivanje ciljeva i metodologije)

0

Rad ne zadovoljava nijedan kriterij.

1

Uvod je loše oblikovan (npr. odabir teme slabo je obrazložen, istraživačko pitanje postavljeno je nejasno, cilj rada i/ili metodologija istraživanja nedovoljno su objašnjeni, nema osvrta na literaturu i izvore korištene prilikom izrade rada).

2

Uvod je djelomice oblikovan (npr. istraživačko pitanje je postavljeno jasno, ali je preopširno i preopćenito ili ograničeno, odabir teme, cilj i metode obrazloženi su na jednostavan način, osvrt na izvore i literaturu djelomičan).

3

Uvod je uspješno oblikovan (npr. istraživačko pitanje postavljeno je jasno i točno, tema i cilj rada, tj. pitanja koja će se obraditi, jasno su definirani, metodologija jasno opisana, osvrt na izvore i literaturu precizan, postoji kritički odnos prema prednostima i nedostacima izabranih metoda).
Bodovi

4. Znanje i razumijevanje povijesnih sadržaja

0

Rad ne zadovoljava nijedan kriterij.

1

Rad pokazuje skroman opseg potrebnog znanja i ograničeno razumijevanje stručne terminologije. Većina odabranih podataka i primjera ne odgovara cilju i naslovu. Podaci su obrađeni skromno i nisu povezani s kronološkim razvojem.

3

Rad pokazuje zadovoljavajuće znanje o temi i razumijevanje stručne terminologije. Podaci i primjeri uglavnom odgovaraju cilju i naslovi. Podaci se iznose na razumljiv način i ukazuju na razumijevanje kronologije.

5

Rad je potkrijepljen potrebnim znanjem i pokazuje visoku razinu razumijevanja stručne terminologije. Podaci i primjeri su odgovarajući, iznose se na jasan i razumljiv način te ukazuju na razumijevanje važnosti kronologije za odabranu temu.
Bodovi

5. Analiza i argumentacija (usklađenost opisa i analize povijesnih sadržaja)

0

Rad ne zadovoljava nijedan kriterij.

1

Rad sadržava malo vlastita razmišljanja, dijelovi teksta su preuzeti iz različitih izvora i međusobno nepovezani. Prevladava pripovijedan ili opisan pristup, a nedostaje objašnjavanje i analiza. Ne objašnjavaju se promjene, uzroci i posljedice. Previše je nepotkrijepljenih i općenitih tvrdnji te se u radu ne može prepoznati navedena metodologija.

3

Rad sadrži vlastita razmišljanja, tekst je povezan ali još uvijek ne djeluje cjelovito jer su pojedini dijelovi doslovno preuzeti iz izvora. Analiza postoji, no gradivo se još uvijek iznosi na previše opisan način. Promjene, uzroci i posljedice su djelomice objašnjeni. Objašnjenja i argumenti djelomično se temelje na dokazima i uglavnom su u skladu s navedenom metodologijom.

5

Rad pokazuje visoku razinu samostalnog razmišljanja. Tekst je logičan i koherentan. Analiza je temeljita, a udio opisa primjeren. Promjene, uzroci i posljedice objašnjavaju se temeljito i uvjerljivo. Objašnjenja i argumenti su primjereni, dobro organizirani i povezani te u skladu su s opisanom metodologijom.

Bodovi

6. Korištenje povijesnih izvora

0

Rad ne zadovoljava nijedan kriterij.

1

U radu se izvori koriste malo i neprimjereno, a razumijevanje njihovih mogućnosti i ograničenja je limitirano.

3

U radu se dostatno koriste izvori, a razumijevanje njihovih mogućnosti i ograničenja uglavnom je zadovoljavajuće i primjereno.

5

U radu se uspješno i često koriste izvori različitog tipa te se jasno pokazuje sposobnost njihove evaluacije.
Bodovi

7. Razumijevanje povijesnog konteksta

0

Rad ne zadovoljava nijedan kriterij.

1

U radu se poziva samo općenito na povijesni kontekst (lokalni, nacionalni, regionalni, europski i/ili svjetski).

3

U radu je iskazano djelomično razumijevanje povijesnog konteksta.

5

U radu je povijesni kontekst prikazan na primjeren način.
Bodovi

8. Interpretacije

0

Rad ne zadovoljava nijedan kriterij.

1

Učenik/ca uglavnom nije svjestan/na da se povijest sastoji od različitih interpretacija.

2

Učenik/ca je svjestan/na da postoje različite interpretacije, ali ih navodi nejasno.

3

Učenik/ca je svjestan/na da povijest pretpostavlja različite interpretacije događaja i to pokazuje u svojem radu: zna protumačiti zašto je to tako i vrednovati pojedina tumačenja.
Bodovi

9. Povezivanje različitih područja (interdisciplinarni pristup)

0

Rad ne zadovoljava nijedan kriterij.

1

Učenik/ca tek rijetko povezuje povijesno istraživanje s drugim disciplinama i područjima uzajamnog utjecaja.

2

Učenik/ca djelomično povezuje povijesno istraživanje s drugim disciplinama i područjima uzajamnog utjecaja.

3

Učenik/ca uspješno povezuje povijesno istraživanje s drugim disciplinama i područjima uzajamnog utjecaja.
Bodovi

10. Zaključak

0

Rad ne zadovoljava nijedan kriterij (nema zaključka).

1

Zaključak je nejasan i nije povezan s temom, istraživačkim pitanjem i rezultatima istraživanja.

2

Zaključak djelomice uspijeva prikazati rezultate istraživanja i odgovoriti na istraživačko pitanje, no ne upućuje na neriješena ili nova pitanja.

3

Zaključak je jasan i primjeren, uspješno sažima zaključke pojedinih poglavlja, prikazuje temeljne rezultate i odgovara na istraživačko pitanje. Ukazuje na nova i neriješena pitanja.

b) Kriteriji za vrednovanje prezentacije i obrane

Bodovi

1. Sadržaj i struktura izlaganja

0

Prezentacija ne zadovoljava nijedan kriterij.

1

Izlaganje je loše povezano i nije pregledno. Nejasno su iznesene temeljne ideje, metodologija rada i/ili rezultati istraživanja.

3

Izlaganje ima preglednu strukturu ali ne djeluje cjelovito. Temeljne ideje, metodologija rada i rezultati istraživanja djelomično su izneseni i argumentirani.

5

Izlaganje ima jasnu strukturu (uvod, glavni dio, zaključak). Rečenice su precizne, jasne i gramatički korektne. Temeljne ideje, metodologija i rezultati istraživanja jasno su izloženi, povezani i potkrijepljeni adekvatnim primjerima, odabir terminologije prikladan, zaključci uvjerljivi.
Bodovi

2. Način izlaganja

0

Prezentacija ne zadovoljava nijedan kriterij (duža je od 10 minuta).

1

Prezentacija je u okviru propisanog vremena, ali je kratka i neadekvatna. Izgovor je nerazgovijetan, a tempo govora prebrz ili prespor. Učenik čita bilješke ili govori napamet naučeni tekst.

2

Prezentacija je vremenski adekvatna i uglavnom primjerena temi. Izgovor, tempo i jačina glasa su većim dijelom primjereni. Učenik/ca usmeno prezentira svoj tekst no nedostaje spontanosti i kontakta sa slušateljima.

3

Prezentacija je u okviru propisanog vremena i primjerena temi. Izgovor je razgovijetan, jačina glasa i tempo govora primjereni. Pozornost je usmjerena na slušatelje, gestikulacije primjerene i postignuta interaktivnost.
Bodovi

3. Korištenje medija

0

Prezentacija ne zadovoljava nijedan kriterij (mediji se nisu koristili).

1

Korištenje odabranih medija je slabo, prezentirani materijal loš i tek dijelom prati izlaganje.

2

Učenik/ca se dobro služi odabranim medijima. Prezentirani materijal je uglavnom reprezentativan za provedeno istraživanje i većim dijelom prati izlaganje.

3

Učenik/ca se suvereno služi odabranim medijima. Pisani i slikovni materijal je reprezentativan za provedeno istraživanje: prati tijek izlaganja, naglašene su ključne ideje rada, primjeri su dobro odabrani i odnose na sadržaj predavanja.
Bodovi

4. Odgovori na pitanja

0

Učenik/ca nije odgovorio/la ni na jedno pitanje.

1

Učenik/ca djelomično je odgovorio/la na pitanja.

2

Učenik/ca većinom je odgovorio/la na pitanja.

3

Učenik/ca u potpunosti je odgovorio/la na pitanja.

Napomena: «Ukupan broj bodova» pri vrednovanju samostalnog istraživačkog rada u osnovnoj i srednjoj školi odnosi se na broj bodova koje daje svaki pojedini član prosudbenog povjerenstva. Nakon provedbe natjecanja sastavit će se ljestvica poretka na temelju rezultata koji se dobiva zbrajanjem bodova svih članova prosudbenog povjerenstva.

 

Snježana Koren
About Snježana Koren (2 Articles)
Dr.sc. Snježana Koren radi na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Autorica je više udžbenika i priručnika za nastavu povijesti.

Ostavite komentar. HPP ne odgovara za izreceno misljenje komentatora. Zabranjeno je vrijedanje, psovanje i klevetanje.

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.