Novo:

Katalog natjecanja iz povijesti učenica i učenika osnovnih i srednjih škola (2010./2011.)

Organizatori Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s organizatorima natjecanja u županijama i županijskim stručnim vijećima za povijest Sjedište i adresa Državnog povjerenstva Agencija za odgoj i obrazovanje – Podružnica Rijeka 51 000 Rijeka, Trpimirova 6. Tajnica Državnog povjerenstva: Mr. sc. Marijana Marinović, viša savjetnica Telefon: 051 320 383, Fax: 051 335 182 E-mail: marijana.marinovic@azoo.hr Predsjednik Državnog povjerenstva: Dr. sc. Željko Holjevac, docent Filozofski fakultet u Zagrebu, Lučićeva 3. Telefon: 01 6120 157, Fax: 01 6156 879 E-mail: zeljko.holjevac@gmail.com Na sljedećem linku pročitajte razgovor sa predsjednikom povjerenstva...


Vremenik
Školska natjecanja: 19. siječnja 2011. (srijeda) u 13:00 sati
Županijska natjecanja: 1. ožujka 2011. (utorak) u 10:00 sati
Državno natjecanje: 9.-11. svibnja 2010. u u Poreču ( Osnovna škola Poreč, Poreč)

 

Kategorije
Za učenike/ice VII. i VIII. razreda osnovne škole natjecanje se provodi u kategoriji pisana provjera znanja različitim vrstama (tipovima) zadataka.
Za učenike/ice srednjih škola natjecanje se provodi u dvije kategorije:

 1. pisanom provjerom znanja različitim vrstama (tipovima) zadataka
 2. samostalnim istraživačkim radovima učenika/ica.

Kategorija pisana provjera znanja u osnovnim školama organizira se u dvije skupine:

 1. skupina: VII. razred
 2. skupina: VIII. razred

Kategorija pisana provjera znanja u srednjim školama organizira se u četiri skupine:

 1. skupina: Prapovijest i Stari vijek
 2. skupina: Srednji i Rani novi vijek
 3. skupina: 18. i 19. stoljeće
 4. skupina: 20. stoljeće

PISANA PROVJERA ZNANJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

 1. ŠKOLSKO NATJECANJE

Testove za školsko natjecanje iz povijesti za učenike osnovnih i srednjih škola izrađuje Državno povjerenstvo i šalje po jedan primjerak županijskim uredima, a ovi po jedan primjerak školama. Upravni odjeli u županijama dužni su obavijestiti osnovne i srednje škole u svojim županijama koje su osobe zadužene za provedbu natjecanja. Osnovne i srednje škole koje se žele natjecati na školskoj razini dužne su se prijaviti njihovu Upravnom odjelu. Upravni odjeli proslijedit će ispitne materijale samo onim školama koje su se prijavile za natjecanje na školskoj razini. Natjecanje provodi školsko povjerenstvo.

Za školsko natjecanje u VII. i VIII. razredu osnovne škole pitanja će se, po skupinama, odnositi na gradivo:

 1. skupina: zaključno s nastavnom temom Revolucija 1848. u Europi i Hrvatskoj
 2. skupina: zaključno s nastavnom temom Znanost i kultura u prvoj polovici 20. stoljeća u svijetu i u Hrvatskoj

Za školsko natjecanje u srednjim školama pitanja će se, po skupinama, odnositi na gradivo:

 1. skupina: zaključno s nastavnom jedinicom Periklovo doba
 2. skupina: zaključno s nastavnom jedinicom Nove dinastičke borbe i dolazak Anžuvinaca
 3. skupina: zaključno s nastavnom jedinicom Bečki kongres
 4. skupina: zaključno s nastavnom jedinicom Hrvati pod teretom centralizma i velikosrpske hegemonije – diktatura

Testovi za školsko natjecanje izrađuju se za svaku skupinu posebno, a sadrže naslovnicu i po 40 pitanja, od čega se 60% pitanja odnosi na nacionalnu povijest, a preostalih 40% pitanja na svjetsku povijest. Pitanja za pojedine skupine natjecanja odnose se na nastavno gradivo razreda.

Broj bodova u svim testovima određuje sastavljač testa brojem traženih podataka. Poslovi izrade, umnožavanja i distribucije ispitnih materijala ne smiju biti dostupni javnosti.

Literatura za učenike/ice su svi udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Nakon završetka školskog natjecanja školsko povjerenstvo mora dostaviti županijskom povjerenstvu, odnosno povjerenstvu Grada Zagreba, u školu koja će biti domaćin županijskog natjecanja, rezultate prvih pet mjesta na školskom natjecanju s testovima i ostalom dokumentacijom na način i prema kriterijima koje pobliže određuje županijsko povjerenstvo, odnosno povjerenstvo Grada Zagreba. Županijsko povjerenstvo, odnosno povjerenstvo Grada Zagreba, pregledat će pristigle materijale i pozvati natjecatelje na županijsko natjecanje.
Ukoliko na školskom natjecanju dva ili više učenika/ca imaju isti broj bodova zauzet će isto mjesto.

 1. ŽUPANIJSKO NATJECANJE

Na županijsko natjecanje prijavljuju se učenici/ice koji su ostvarili najbolje rezultate na školskom natjecanju. O broju sudionika, kao i provođenju županijskog natjecanja, odluku donose županijska povjerenstva, odnosno povjerenstvo Grada Zagreba, o čemu izvješćuju škole na svom području.
Ukoliko na županijskom natjecanju dva ili više učenika/ca imaju isti broj bodova zauzet će isto mjesto.
Testove za županijsko natjecanje iz povijesti za učenike osnovnih i srednjih škola izrađuje Državno povjerenstvo i šalje po jedan primjerak Upravnom odjelu u županijama, a ovi školi u kojoj se održava županijsko natjecanje. Natjecanje provodi županijsko povjerenstvo, a u Gradu Zagrebu povjerenstvo Grada Zagreba.

Za županijsko natjecanje u VII. i VIII. razredu osnovne škole pitanja će se, po skupinama, odnositi na gradivo:

  1. skupina: zaključno s nastavnom temom Europa na vrhuncu moći: nastanak prvih modernih država u Europi
  2. skupina: zaključno s nastavnom temom Drugi svjetski rat

Za županijsko natjecanje u srednjim školama pitanja će se, po skupinama, odnositi na gradivo:

  1. skupina: zaključno s nastavnom jedinicom Car August i njegova dinastija
  2. skupina: zaključno s nastavnom jedinicom Sabor u Cetingradu; Hrvatska među zemljama habsburške krune
  3. skupina: zaključno s nastavnom jedinicom Stvaranje moderne Hrvatske. Ban Ivan Mažuranić
  4. skupina: zaključno s nastavnom jedinicom Razdoblje dezintegracije 1980.-1990.

Testovi za županijsko natjecanje izrađuju se za svaku skupinu posebno, a sadrže naslovnicu i po 40 pitanja, od čega se 60% pitanja odnosi na nacionalnu povijest, a preostalih 40% pitanja na svjetsku povijest (postotak se ne odnosi na 1. skupinu u srednjoj školi: Prapovijest i Stari vijek). Pitanja za pojedine skupine natjecanja odnose se na nastavno gradivo razreda.

Broj bodova u svim testovima određuje sastavljač testa brojem traženih podataka. Poslovi izrade, umnožavanja i distribucije ispitnih materijala ne smiju biti dostupni javnosti.

Literatura za učenike/ice su svi udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

DRŽAVNO NATJECANJE

Za Državno natjecanje pitanja će obuhvatiti cjelokupno gradivo razreda i po jednu odabranu temu za svaku skupinu u osnovnoj i srednjoj školi s precizno navedenom literaturom. Testove izrađuje Državno povjerenstvo.
Broj bodova u svim testovima određuje sastavljač testa brojem traženih podataka. Poslovi izrade, umnožavanja i distribucije ispitnih materijala ne smiju biti dostupni javnosti.

Županijska povjerenstva dužna su u roku od 48 sati po objavljivanju konačnih rezultata dostaviti Državnom povjerenstvu ljestvicu poretka na temelju rezultata i testove prvih pet natjecatelja za svaku skupinu u osnovnoj i srednjoj školi.

Testovi za državno natjecanje u osnovnoj školi izrađuju se za svaku skupinu posebno, a sadrže naslovnicu i po 40 pitanja, od čega se 50% pitanja odnosi na cjelokupno gradivo (u omjeru 40% svjetska i 10% nacionalna povijest), a preostalih 50% pitanja na određenu temu iz nacionalne povijesti u svakoj skupini s precizno navedenom literaturom:

 1. skupina: od poglavlja Tuđi rat i gorak mir do poglavlja Kad carstva umiru (Hrvoje Gračanin, „Kratka povijest Hrvatske za mlade“, sv. II, Zagreb: SysPrint, 2006., str. 9-64).
 2. skupina: poglavlje Na krilima neovisnosti (Hrvoje Gračanin, „Kratka povijest Hrvatske za mlade“, sv. II, Zagreb: SysPrint, 2006., str. 196-243)

Testovi za državno natjecanje u srednjoj školi izrađuju se za svaku skupinu posebno, a sadrže naslovnicu i po 40 pitanja, od čega se 50% pitanja odnosi na cjelokupno gradivo (u omjeru 40% svjetska i 10% nacionalna povijest), a preostalih 50% pitanja na određenu temu iz nacionalne povijesti u svakoj skupini s precizno navedenom literaturom:

 1. skupina: Uvod (Robert Matijašić, „Gospodarstvo antičke Istre“, Pula: Zavičajna naklada Žakan Juri, 1998, str. 17-59)
 2. skupina: Razvijeni i kasni srednji vijek (Hrvoje Gračanin, „Kratka povijest Hrvatske za mlade“, sv. I, Zagreb: SysPrint, 2006., str. 149-201)
 3. skupina: poglavlje Neoapsolutističko razdoblje i poglavlje Slom neoapsolutizma (Mirjana Gross & Agneza Szabo, „Prema hrvatskome građanskom društvu“, Zagreb: Globus, 1992., str. 77-128)
 4. skupina: Nova politika: između nacije i klase (1971.-1980.) (Zdenko Radelić, „Hrvatska u Jugoslaviji 1945.-1991. od zajedništva do razlaza“, Zagreb: Školska knjiga & Hrvatski institut za povijest, 2006, str. 434-488)

Literatura za učenike/ice su svi udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, kao i navedena literatura za predviđene teme.

Tijek natjecanja na školskoj, županijskoj i državnoj razini
Državno povjerenstvo će na vrijeme dostaviti primjerke pisanih zadataka s rješenjima za sva natjecanja na školskoj i županijskoj razini zaduženima za distribuciju 48 sati prije natjecanja, tj. u vremenu koje treba biti dostatno za potpunu pripremu natjecanja.
Rješavanje testa traje 60 minuta od znaka zvona. Test se rješava isključivo plavom ili crnom kemijskom olovkom. Nije dopuštena uporaba obične olovke i crvene tinte. Za vrijeme rješavanja testa ne smije se koristiti ništa osim navedenog pribora za pisanje. Jednom napisane odgovore nije dopušteno prepravljati. Netočno ili nepotpuno riješeni zadaci, kao i naknadno ispravljani odgovori, ne vrednuju se. Osobna i zemljopisna imena (i prezimena) pišu se izvorno. Test se ispravlja crvenom kemijskom olovkom, a broj postignutih bodova upisuje se u za to predviđeno mjesto u testu. Test ispravljaju i potvrđuju svojim potpisom točnost postignutih bodova tri člana Školskog odnosno Županijskog povjerenstva. Na državnom natjecanju dva člana Državnog povjerenstva i jedan član Županijskog povjerenstva – županije domaćina natjecanja – ispravljaju i svojim potpisom potvrđuju točnost postignutih bodova. Sudionici natjecanja će po završetku testiranja biti upoznati s ispravnim rješenjima pitanja u testu.

Nakon natjecanja nadležna povjerenstva moraju do kraja školske godine u kojoj je natjecanje provedeno čuvati riješene zadatke svih učenika/ca koji su u natjecanju sudjelovali.

Ako dva ili više učenika ima isti broj bodova zauzimaju isto mjesto, što znači da prvo, drugo, treće ili bilo koje drugo mjesto na ljestvici poretka može osvojiti više učenika s istim brojem bodova. Više učenika s istim brojem bodova i jednim osvojenim mjestom ne ukidaju iduće mjesto na ljestvici (npr. bez obzira na dva učenika s istim brojem bodova na prvom mjestu, ostaje drugo mjesto). Time prestaje potreba za dodatnim pitanjima na natjecanjima.

SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČKI RADOVI – SREDNJA ŠKOLA

Kategorija samostalnih istraživačkih radova namijenjena je svim učenicima/ učenicama srednjih škola. Teme koje se istražuju su iz zavičajne povijesti, no trebaju biti jasno uklopljene u širi lokalni, nacionalni, regionalni, europski i/ili svjetski kontekst. Radovi čije teme nisu iz zavičajne povijesti neće biti uključeni u natjecanje ili će biti izuzeti iz njega. Teme se istražuju na temelju literature i raznovrsne izvorne građe koja je dostupna učenicima. Preporuča se interdisciplinarni pristup, tj. povezivanje povijesnog istraživanja s geografijom, etnologijom, povijesti umjetnosti, književnosti itd.

U izradi jednoga samostalnog istraživačkog rada na svim natjecanjima mogu sudjelovati najviše dva učenika. Na ljestvici konačnog poretka za samostalne istraživačke radove ne mogu dva različita istraživačka rada osvojiti isto mjesto.

Vrednovanje samostalnog istraživačkog rada sastoji se od sljedećih segmenata:

 1. eseja
 2. obrane, koja se sastoji od prezentacije rada te odgovora na pitanja koja postavlja prosudbeno povjerenstvo nakon prezentacije.

Esej
Esej treba imati naslovnu stranicu. Naslovnica se ne paginira i ne ubraja se u broj znakova eseja, a treba sadržavati sljedeće podatke: naslov teme, imena i prezimena učenika i mentora, škola, grad i županija.
Iza naslovnice slijedi sadržaj s naslovima poglavlja i brojem stranica na kojima se nalaze. Ova se stranica ne ubraja u broj znakova eseja niti se paginira.

Zatim slijedi uvod. Učenici srednjih škola trebaju u uvodu osobito obratiti pozornost na obrazloženje odabira teme, istraživačkog pitanja i metodologije rada te objasniti odabir izvora i literature korištene prilikom izrade rada. Uvod iznosi ½ do jedne kartice teksta (ne manje od ½ i ne više od jedne kartice teksta), odnosno od oko 900 do oko 1800 znakova. Stranica se paginira i uračunava u broj znakova eseja.
Središnji dio eseja – razrada teme – treba biti podijeljen na logično oblikovana poglavlja. Naslovi pojedinih poglavlja trebaju biti jasno istaknuti te odgovarati sadržaju poglavlja. Stranice se paginiraju i uračunavaju u broj znakova eseja.

Slijedi zaključak koji sažima temeljne rezultate istraživanja i odgovara na istraživačko pitanje postavljeno u uvodu. Sastoji se od ½ do jedne kartice teksta (ne manje od ½ ni više od jedne kartice teksta), odnosno od oko 900 do oko 1.800 znakova. Stranica se paginira i uračunava u broj znakova eseja.

Na kraju eseja potrebno je dodati i sažetak od 600 do 800 znakova, s istaknutim ključnim riječima. Ova stranica se također paginira i ubraja u broj znakova eseja.

Esej obvezno treba sadržavati bilješke i bibliografiju. Bilješke se pišu isključivo na dnu stranice, a ne na kraju teksta niti u tekstu. Bibliografija se navodi na posljednjoj (zasebnoj) stranici koja slijedi nakon zaključka, a sadrži popis izvora (ako su korišteni) i literature. Popis izvora i literature se paginira, ali se ne uračunava u broj znakova eseja.

Uz esej je moguće imati do pet stranica priloga (npr. fotografija, reprodukcija umjetničkih slika, gradskih planova, pisanih izvora, novinskih članaka, intervjua s kazivačima, ako se rad temelji na usmenoj povijesti itd.). Prilozi se stavljaju na zasebne stranice na kraju rada (nakon bibliografije), koje se mogu paginirati, ali se ne ubrajaju u broj znakova eseja. Na vrhu stranice treba istaknuti naslov Prilozi. Svaki prilog treba biti numeriran i opisan na odgovarajući način (potpis uz sliku, podrijetlo pisanog izvora ili novinskog članka, vrijeme i mjesto kada je vođen intervju i slično). Prilozi se posebno ne boduju ali mogu utjecati na jasnoću razjašnjavanja teme i metodologije rada.

Dodatne upute za izradu eseja (oblikovanje stranica, izrada bilježaka, citiranje literature itd.) priložene su u „Dodatku“ na kraju ovog Kataloga, a učitelji-nastavnici mogu konzultirati i metodički priručnik Danijele Trškan, „Provjera znanja i ocjenjivanje u nastavi povijesti“, Zagreb: Srednja Europa, 2005., str. 45-60.

Obrana rada

Obrana rada sastoji se od učeničke prezentacije rada te pitanja koja postavljaju članovi prosudbenog povjerenstva nakon prezentacije.
Prezentacija teme traje najviše 15 minuta tijekom kojih treba sažeto izložiti temeljne rezultate istraživanja: zašto su temu odabrali, kako se uklapa u širi nacionalni, europski i/ili svjetski kontekst, koliko je bila prisutna u dosadašnjim istraživanjima, kojom su se metodologijom služili prilikom izrade rada te koje su rezultate postigli. Preporučamo učenicima maksimalno korištenje suvremenih medija i mogućnosti prezentacijske tehnike.

Nakon prezentacije, članovi prosudbenog povjerenstva postavljaju do pet pitanja. Ona su vezana uz esej ili prezentaciju (ako je neki segment teme ostao nedovoljno razjašnjen) te na konkretizaciju prezentirane zavičajne teme u širem lokalnom, nacionalnom, regionalnom, europskom i/ili svjetskom kontekstu na koji se tema odnosi.

Obrana rada mora biti javna. Županijska povjerenstva moraju osigurati javni prostor i omogućiti nazočnost zainteresiranim učenicima i nastavnicima. Na školskoj, županijskoj i državnoj razini imenovat će se prosudbeno povjerenstvo za vrednovanje samostalnih istraživačkih radova. Svaki član prosudbenog povjerenstva boduje oba segmenta prema unaprijed postavljenim i poznatim kriterijima, nakon čega se bodovi zbrajaju te se tako dobiva konačni rezultat.

Dodate upute i način vrednovanja eseja i obrane (kriteriji ocjenjivanja) nalaze se u ovom Katalogu.

Razine natjecanja

Natjecanje se provodi na tri razine: školskoj, županijskoj i državnoj.
Školsko natjecanje:Tijekom školske godine učenici/ice pod vodstvom svojih nastavnika/mentora, a prema propozicijama u Katalogu, izrađuju samostalne istraživačke radove. Na školskom natjecanju Školsko povjerenstvo vrednuje radove prema spomenutim propozicijama, te jedan najbolje ocijenjeni rad (esej), u šest primjeraka, od kojih je pet u tiskanom i uvezanom obliku i jedan u elektronskom obliku (na CD-u), šalje Županijskom povjerenstvu odmah isti dan po završetku školskog natjecanja 19. siječnja 2011. godine.

Županijsko natjecanje: Prosudbeno povjerenstvo ocjenjuje sve prispjele eseje prema propozicijama u Katalogu. Na županijskom natjecanju Prosudbeno povjerenstvo vrednuje obranu rada prema spomenutim propozicijama i dodaje ocjenu eseja. Ako prosudbeno povjerenstvo, na prijedlog Školskog povjerenstva ili samoinicijativno, utvrdi da je rad koji mu je poslalo Školsko povjerenstvo plagijat, tj. da je prepisan, ili da ne zadovoljava većinu predviđenih uvjeta, Županijsko će povjerenstvo u konačnici takav rad diskvalificirati.
Jedan najbolje ocjenjeni rad na županijskom natjecanju, u šest primjeraka, od kojih je pet u tiskanom i uvezanom obliku i jedan u elektronskom obliku (na CD-u), šalje se Državnom povjerenstvu u roku od 48 sati nakon objavljivanja službenih rezultata županijskog natjecanja. Uz rad svakako mora biti priložena i dokumentacija o postupku ocjenjivanja (pojedinačna i zbirna tablica). U slučaju kršenja pravila iz Kataloga od strane županijskog povjerenstva, Državno povjerenstvo će poslani rad izuzeti iz državnoga natjecanja, za što će se odgovornim smatrati županijsko povjerenstvo.
Državno će povjerenstvo pozvati učenike i mentora na državno natjecanje do 20. travnja 2011. godine, a popis pozvanih sudionika bit će objavljen na web stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje.

Državno natjecanje: Državno povjerenstvo organizira natjecanje na državnoj razini. Prosudbeno povjerenstvo ocjenjuje radove prema navedenim kriterijima. Na državnom natjecanju rad mogu prezentirati najviše dva učenika. Državno povjerenstvo ne vraća radove sa županijskih natjecanja.

Ako Državno povjerenstvo, na prijedlog Županijskog povjerenstva ili samoinicijativno, utvrdi da je rad koji mu je poslalo Županijsko povjerenstvo plagijat, tj. da je prepisan, ili da ne zadovoljava većinu predviđenih uvjeta, Državno će povjerenstvo takav rad izuzeti iz državnog natjecanja, a ime i prezime mentora koji prati takav rad na odgovarajući način objaviti.
Samostalni istraživački radovi učenika/ica ne smiju se objavljivati ni na koji način prije završetka državnog natjecanja. Radovi koji zauzmu prva tri mjesta na državnom natjecanju mogu se objaviti po završetku natjecanja.

Kriteriji za vrednovanje samostalnog istraživačkog rada – link

USTROJ POVJERENSTAVA

Školska povjerenstva imaju najmanje tri člana i imenuje ih ravnatelj škole.

Županijska povjerenstva imaju predsjednika, tajnika i tri člana. Ravnatelj škole-domaćina natjecanja je član povjerenstva zbog organizacijskih poslova. Voditelj Županijskog stručnog vijeća za povijest je predsjednik županijskog povjerenstva. Ostali članovi se imenuju iz redova učitelja i nastavnika povijesti, a na prijedlog voditelja Županijskog stručnog vijeća za povijest. Iznimno, ako nema dovoljno učitelja i nastavnika povijesti, članom županijskog povjerenstva može postati učitelj i nastavnik drugog predmeta iz društvenog ili humanističkog područja ili vanjski suradnik koji ima stručna znanja iz navedenog područja. Ovo vrijedi i za povjerenstvo Grada Zagreba.

Prosudbeno povjerenstvo za kategoriju pisana provjera znanja ima predsjednika i dva člana, a za kategoriju samostalni istraživački radovi predsjednika i četiri člana. Izuzetak čine one županije u kojima nema dovoljno učitelja i nastavnika povijesti ili stručnih suradnika koji imaju stručna znanja iz društvenog ili humanističkog područja. U tom slučaju županijsko povjerenstvo i prosudbeno povjerenstvo čine istovjetno tijelo. Članovi prosudbenih povjerenstava na županijskoj razini ne mogu biti mentori/ice učenika/ica natjecatelja.

Državno povjerenstvo ima predsjednika, tajnika i članove. Imenuje ih ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje. Članovi prosudbenih povjerenstava na državnoj razini ne mogu biti mentori/ice učenika/ica natjecatelja.
Za svaku razinu natjecanja članovi povjerenstva i prosudbenih povjerenstava moraju biti časni, uzorni i stručni ljudi, koji će aktivno i savjesno sudjelovati u radu povjerenstva pridržavajući se zadanih rokova, uputa i pravila natjecanja.

Popis članova županijskih povjerenstava i povjerenstva Grada Zagreba za natjecanje mora se dostaviti Agenciji za odgoj i obrazovanje (višoj savjetnici za izvannastavne aktivnosti, natjecanja i smotre na adresu elektroničke pošte: maja.zrncic@azoo.hr), Donje Svetice 38, Zagreb, s naznakom ZA NATJECANJA I SMOTRE do 1. prosinca 2010. Do istog datuma valja dostaviti iste podatke i tajnici Državnoga povjerenstva (na adresu elektroničke pošte: marijana.marinovic@azoo.hr).

Uz članove povjerenstava mora biti naznačena osoba (ime i prezime, adresa, telefon i adresa elektroničke pošte) kojoj će državna povjerenstva dostaviti potrebne materijale i zadatke za provedbu natjecanja i koja će biti odgovorna za tajnost zadataka do početka natjecanja.

NATJECATELJI

Na državnom natjecanju u kategoriji Pisana provjera znanja sudjelovat će učenici koji su ostvarili najveći broj bodova na županijskim natjecanjima po skupinama, po jedan učenik/ca za svaku skupine iz svake županije. Iznimno za Grad Zagreb sudjeluju četiri (4) prvoplasirana učenika/ce, za Splitsko-dalmatinsku županiju dva (2) prvoplasirana učenika/ce, za Osječko-baranjsku županiju dva (2) prvoplasirana učenika/ce i za Primorsko-goransku županiju dva (2) prvoplasirana učenika/ce.

Ukoliko na županijskim natjecanjima u kategoriji Pisana provjera znanja dva ili više učenika/ca imaju isti broj bodova zauzet će isto mjesto. Na državno natjecanje pozvat će se za toliko uvećan broj natjecatelja iz dotične županije, odnosno Grada Zagreba.
Na državnom natjecanju u kategoriji Samostalni istraživački radovi sudjelovat će samostalni istraživački radovi koji su ostvarili najveći broj bodova na županijskim natjecanjima po skupinama, po jedan (1) samostalni istraživački rad za svaku skupinu iz svake županije. Iznimno za Grad Zagreb sudjeluju dva (2) prvoplasirana samostalna istraživačka rada.

Županijska povjerenstva, odnosno povjerenstvo Grada Zagreba, dostavljaju Državnom povjerenstvu podatke o učenicima koji su osvojili prvo mjesto po skupinama (ime i prezime učenika, datum rođenja, razred, škola, adresa škole, ime i prezime mentora) u roku od 48 sati po završetku županijskog natjecanja.

Na državnu razinu natjecanja pozivaju se učenici/ce koje potvrdi Državno povjerenstvo prema rezultatima postignutim na županijskoj razini u cijeloj zemlji.

Državni prvak je učenik/ca koji je u određenoj kategoriji osvojio najveći broj bodova. Državnim prvacima smatraju se svi učenici koji su u istoj kategoriji osvojili najveći (isti) broj bodova.

ŽALBE

Žalbe na postupak provedbe školskih natjecanja rješavaju Županijska povjerenstva, a u Gradu Zagrebu povjerenstvo Grada Zagreba. Žalbe se rješavaju odmah.

Žalbe na postupak provedbe županijskog natjecanja rješavaju Županijska povjerenstva, odnosno povjerenstvo Grada Zagreba u roku od dva sata nakon objavljivanja rezultata natjecanja. Nezadovoljni natjecatelji mogu se u drugom stupnju žaliti Državnom povjerenstvu u roku od 48 sati nakon dobivanja odgovora na žalbu od strane Županijskog povjerenstva. Odluka Državnog povjerenstva je konačna, što vrijedi i za žalbe na državnom natjecanju.

Ako se natjecatelji i mentor tijekom državnog natjecanja ponašaju neprilično, kršeći kodeks ponašanja prema odredbama statuta škole domaćina, Državno će povjerenstvo isključiti učenike i mentora iz natjecanja te će se oni vratiti na svoje matične adrese o vlastitom trošku.

NAGRADE I PRIZNANJA

Učenici koji na županijskom i državnom natjecanju osvoje prvo, drugo i treće mjesto dobivaju diplome, ostali sudionici pohvalnice, a mentori/ice i organizatori zahvalnice.

Diplome, pohvalnice i zahvalnice na državnom natjecanju potpisuje ovlaštena osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Agencije za odgoj i obrazovanje. Na županijskom natjecanju diplome, pohvalnice i zahvalnice potpisuje župan, odnosno u gradu Zagrebu gradonačelnik Grada Zagreba i predsjednik Županijskog povjerenstva odnosno povjerenstva Grada Zagreba.

Zajedno s diplomama, nagrađenim učenicima javno se dodjeljuju prikladne nagrade, koje osiguravaju organizatori natjecanja.
Za učenike srednjih škola koji na državnome natjecanju osvoje prvo mjesto u kategoriji samostalnih istraživačkih radova predviđeno je dobivanje 20% od ukupnog broja bodova na razredbenom postupku pri upisu na studij povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Članovi Državnoga povjerenstva za provedbu natjecanja iz povijesti

 1. dr. sc. Željko Holjevac, Filozofski fakultet, Lučićeva 3, 10000 Zagreb, predsjednik
 2. mr. sc. Marijana Marinović, Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka, Trpimirova 6, 51000 Rijeka, tajnica
 3. Sonja Bančić, prof., Osnovna škola Stoja, Brijunska 5, 52100 Pula
 4. mr. sc. Daniel Bogešić, Pazinski kolegij – klasična gimnazija, Jurja Dobrile 6, 52000 Pazin
 5. mr. sc. Tvrtko Božić, Osnovna škola Fran Krsto Frankopan, Frankopanska 40, 51500 Krk
 6. Mirela Caput, prof., Prva riječka hrvatska gimnazija, Frana Kurelca 1, 51000 Rijeka
 7. Franjo Čičak, prof., viši savjetnik, Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek, Strossmayerova 6/I, 31000 Osijek
 8. dr sc. Ljiljana Dobrovšak, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Marulićev trg 19/I, 10000 Zagreb
 9. Katarina Domljanović, V. gimnazija „Vladimir Nazor“, Zagrebačka 2, 21000 Split
 10. dr. sc. Zlatko Hasanbegović, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Marulićev trg 19/I, 10000 Zagreb
 11. dr. sc. Hrvoje Gračanin, Filozofski fakultet, Lučićeva 3, 10000 Zagreb
 12. Daniela Jugo Superina, prof., Osnovna škola Frana Frankovića, Ivana Žorža 17 a, 51000 Rijeka
 13. Mara Krznarić, prof., Srednja škola Otočac, Ćirila i Metoda 2, 53220 Otočac
 14. Smiljana Lazić Marinković, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Trg maršala Tita 11, 10000 Zagreb
 15. Miranda Marinović, osnovna škola Jurja Dalmatinca, Stipe Ninića 27, 22000 Šibenik
 16. Antonija Mažuranić, Osnovna škola Ivana Mažuranića, Lokvica 2, 51250 Novi Vinodolski
 17. Silvija Mrkonjić, prof., Srednja škola Jure Kaštelana, Trg kralja Tomislava 2, 21310 Omiš
 18. Suzana Pešorda, prof., Srednja škola Sesvete, Bistrička 7, 10360 Sesvete
 19. Marica Serdarević, Osnovna škola Kamen-Šine, Gospe od Karmela 1, 21000 Split
 20. Lobert Simičić, prof., Medicinska škola u Rijeci, Gajeva 1, 51000 Rijeka
 21. dr. sc. Jasna Turkalj, Hrvatski institut za povijest, Opatička 10, 10000 Zagreb
 22. dr. sc. Gordan Ravančić, Hrvatski institut za povijest, Opatička 10, 10000 Zagreb
 23. Buga Zdjelar, prof., Osnovna škola Vladimira Nazora, Masarykova 21, 33000 Virovitica
Marijana Marinovic
About Marijana Marinovic (3 Articles)
Diplomirani arheolog i povjesničar, magistra znanosti, znanstveno polje povijest, diplomirala i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Zadru. Autorica metodičkog priručnika za učitelje i nastavnike povijesti Nastava povijesti usmjerena prema ishodima učenja. Radi kao viša savjetnica za nastavu povijesti u Agenciji za odgoj i obrazovanje.

Ostavite komentar. HPP ne odgovara za izreceno misljenje komentatora. Zabranjeno je vrijedanje, psovanje i klevetanje.

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.