Poučavanje povijesti

Primjer zavičajne projektne nastave u OŠ Vladimira Nazora u Čepinu

2.55Kviews

Članak ukazuje da se uobičajeni sati ponavljanja povijesti mogu zamijeniti grupnim istraživanjima, pa se promijenjenom tehnikom ocjenjivanja svejedno dolazi do ocjene, samo što se ne ocjenjuje zapamćivanje informacija, nego aktivnosti koje razvijaju kritičke vještine učenika, znatiželju i istraživački duh u proučavanju baštine na lokalnoj razini koja ostavlja trag u europskoj povijesti.

Nastavna jedinica: PROSVIJEĆENI APSOLUTIZAM U ČEPINU – IVAN KAPISTRAN ADAMOVIĆ – ČEPINSKI ( 1726.- 1808.)

Cilj:

  • istražiti ulogu i značaj vlastelina za razvoj i napredak Čepina
  • naglasiti kratku povijest mjesta
  • prikaz rezultata na plakatima za Dan škole.

Predmeti kroz koje se ostvaruje projekt: povijest, informatika, likovna kultura, hrvatski jezik.

Metode: istraživanje, pisanje, razgovor, demonstracija, praktični radovi, skeniranje, printanje, izlaganje.

Oblici: skupni rad, individualni, u paru, rad u plenumu.

Pronalaženje teme

Bilo je vrlo lako i jednostavno jer smo na početku školske godine, učeći Mariju Tereziju i prosvijećeni apsolutizam u Hrvatskoj, spominjući u zavičajnoj nastavi Čepin krajem XVIII.st. čuli o čepinskom vlastelinu koji je zaslužan za gospodarski napredak Čepina i njegova izgleda danas.

Većina učenika ne zna ništa o njemu. Pojedinci su od djedova i baka čuli da je I. K. Adamović bio gospodar Čepina i imao dvorac. Učenici uključeni u KUD Adamović znaju da je društvo osnovano prije 2 godine. I to je sve. Nije čudo što su se pitanja za istraživanje nametala sama od sebe: upoznati podrijetlo obitelji, sve o njegovim ratovima, uspjesima, slavi, tituli, dobrobiti za Čepin, bogatstvu, tko su mu bili uzori i tko mu je pomagao u radu.

Formuliranje cilja:

Iz navedenih pitanja izvukli smo obrazovni cilj:
– uloga i značaj čepinskog vlastelina za razvoj i napredak Čepina
– kratka povijest mjesta
i dogovorili konačni cilj: – prikaz rezultata na izložbi plakatima za Dan škole ( 30. V. 2003. )
– na Učiteljskom vijeću učenici povjesničari pročitat će kratak prikaz projekta.

Planiranje

Nakon upoznavanja s literaturom u školskoj knjižnici samostalno su se učenici podijelili u 6 skupina po 4 učenika ( sva 4 odjela VII-ih razreda ) i dogovorili vrijeme rada van nastave. Za 15 dana će sumirati rezultate, napisati svoj prikaz rada i izložiti materijal na redovnom satu povijesti. Odredili su učenike koji će u paru ili individualno isprintati najbitnije iz svog rada za plakat u Školi.

Provedba projekta:

Učenici su istražili za 2 tjedna teme koje su odabrali i međusobno dogovorno podijelili:
1. podrijetlo obitelji Adamović
2. javna djelatnost Adamovića
3. Adamović kao veleposjednik i ekonom
4.obrt i manufaktura u Čepinu
5. gradnja crkvi i škole u Čepinu
6. povijest Čepina.

Predstavljanje projekta:

Na satu povijesti izlagali su redoslijedom koji su dogovorili ( prvo 6. grupa, a zatim navedenim redom ) uključivši svakog člana grupe s nekim zadatkom. Donijeli su i dogovoreni materijal za izradu plakata u povodu Dana škole, koje smo nakon izlaganja grupe stavili na pano u učionici.
Dogovor je da ćemo izraditi plakate za izložbu uz Dan škole.

Proizvod projektnog rada: PROSVIJEĆENI APSOLUTIZAM U ČEPINU ZA IVANA KAPISTRANA ADAMOVIĆA – ČEPINSKOG prikazat će učenici povjesničari na Učiteljskom vijeću uz moje ”predavanje”, tj. izvješće nakon završenog seminara ”Projektna nastava”.

Refleksija o projektu

Učenici se izjašnjavaju, uglavnom, vrlo pohvalno o projektnoj nastavi i timskom radu. Navode kako ih natjecanje potiče da bolje rade, svi sudjeluju, bolje pamte, zanimljivije im je i učinkovitije, usklađuju mišljenja, samostalno se služe knjigom, proširuju teme, više saznaju o svom zavičaju, povijesti Čepina i zaslužnim pojedincima.

Živciralo ih je, poneke, što ”lošiji” učenici sporije rade; ne trude se svi jednako, a dobiju istu ocjenu; teže se dogovaraju u odgovorima, ali bi ipak češće radili takvim skupnim oblikom.

Izvješće o cjelokupnom tijeku projekta i sažetak rezultata

S velikim oduševljenjem su učenici krenuli u planiranje i provedbu projekta. Vrijeme gripe je, nakratko, isključivalo pojedine učenike iz skupnog rada. U završnoj fazi – izradi plakata – veliki problem je bio kalendar školskih natjecanja iz svih predmeta koji nije omogućio istovremeno okupljanje svih sudionika čak 3 tjedna. To će se nadoknaditi do 30. svibnja Dana škole, jer imamo dovoljno vremena da projekt prezentiramo široj javnosti van Škole.

Obilježja projektne nastave dolaze do punog izražaja:
1. orijentacija prema interesima učenika
2. samostalna organizacija i vlastita odgovornost
3. ciljano detaljno planiranje
4. socijalno učenje
5. interdisciplinarnost
6. premještanje uloge nastavnice
7. djelovanje prema van
8. završna refleksija.

Dogovorili su se da će podijeliti i istražiti, do kraja školske godine, kako je Osijek prešao s tradicionalnih na nove putove, tj. proučiti razvoj industrije, poljoprivrede i bankarstva u Osijeku i okolici (Čepinu, Vladislavcima) do 1914. g.

Zaključak

Projektna nastava uči učenike timskom radu i suradnji koja ih čeka u svakodnevnom životu, ne nameće gotovo mišljenje, nego im pomaže da razviju vlastite stavove i kritičko razmišljanje o događajima i ljudima koji ih okružuju, navikava ih na samoprocjenjivanje što podiže samopouzdanje učenika. Najkraće rečeno – projektna nastava ima stvarno sva obilježja kreativnog ekipnog rada i priprema učenike za život sutra – za zajednički rad i stvaranje.

Literatura

1. Robert Stradling: Nastava europske povijesti XX. stoljeća, Srednja Europa, Zagreb, 2003.
2. dr. William Glasser: Svaki učenik može uspjeti, Alinea, Zagreb, 2001.
3. dr. William Glasser: Teorija izbora, Alinea, Zagreb, 2000.
4. ***** Zajedno – priručnik za projektno učenje i demokratski razvoj škole, Naklada Ljevak
Zagreb, 2002.
5. prof. dr. Ivan Erceg: Ivan Kapistran Adamović, Povijesni arhiv u Osijeku, Osijek, 1996.
6. ***** 200 godina školstva u Čepinu 1787. – 1987., OŠ ” Josip Cazi ” Čepin, Osijek, 1988.
7. Povijest u nastavi, br. 1, Zagreb, 2003.
8. Profil AKADEMIJA, br. 4, Zagreb, 2003.

Slavica Ćosić
Gimnaziju i Pedagošku akademiju završila sam u Osijeku – grupu hrvatski jezik i povijest. Kraće vrijeme sam radila u Donjem Svilaju i Gunji, u Laslovu 12 godina, i od 1986. do 2012. u OŠ Vladimir Nazor Čepin, prvo na mjestu nastavnice hrvatskog jezika, a zatim učiteljice povijesti. Godinama objavljujem stručne članke iz prakse u postojećim časopisima i novinama: Život i škola, Povijest u nastavi, Napredak, Metodika, Zrno, Profil akademija, Školske novine.