Najave

Poslijediplomski doktorski studij predmoderne povijesti

3.11Kviews

Poslijediplomski doktorski studij predmoderne povijesti Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu omogućuje stjecanje znanja i vještina kojima doktorandi koji su svladali program postaju višestruko profesionalno konkurentni, kako u javnom tako i u privatnom sektoru. Doktorande se za akademsku i znanstvenu karijeru priprema usvajanjem naprednih tehnika znanstvenoistraživačkog rada, razvijanjem problemskog, kritičkog i interpretativnog pristupa te jačanjem istraživačke discipline, na sadržajima iz nacionalne i internacionalne kulturnopovijesne baštine.

Svladavanjem studijskog programa doktorandi stječu kompetencije za profesionalne djelatnosti u javnim službama i stručnim ustanovama na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini koje čuvaju, vrednuju i unapređuju povijesnu baštinu u edukativne svrhe i radi kulturnoturističke promocije te u poslovima pružanja konzultantskih usluga širokom rasponu potencijalnih korisnika u javnom i privatnom sektoru.

Studij je inovacijski i kreativno orijentiran u sadržajnom, organizacijskom i izvedbenom pogledu. Oslanja se na prethodne doktorske studije Medievistike i Ranog novog vijeka Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i poslijediplomski studij Kulturne povijesti istočne jadranske obale pri Centru za postdiplomski studij Sveučilišta u Zagrebu u Dubrovniku, a usporediv je sa srodnim doktorskim studijima u inozemstvu.

Pravo upisa imaju svi studenti koji su završili studije humanističkih i društvenih znanosti, dodiplomskih studija (studijski sustav do 2005.) i diplomskih studija (studijski sustav od 2005.), s najmanjim prosjekom ocjena iz stručnih predmeta 3,5. Ovisno o znanstvenoj disciplini Vijeće poslijediplomskog studija smije eventualno propisati dodatne uvjete.
Posebne dodatne uvjete za pristupnike koji su završili dodiplomske, odnosno diplomske studije iz drugih znanstvenih područja propisuje od slučaja do slučaja Vijeće poslijediplomskog studija.

Kandidati za upis na studij predaju:

 • molbu za upis, kojoj u privitku prilažu kratak životopis i motivacijsko pismo. U motivacijskom pismu potrebno je ukratko obrazložiti izbor studija, željenu istraživačku problematiku te očekivanja od doktorskog istraživanja i vlastitog usavršavanja (do 3600 slovnih mjesta, odnosno do 500 riječi)
 • službeni prijepis ocjena dodiplomskog/diplomskog studija i presliku indeksa
 • dvije preporuke znanstvenika, odnosno sveučilišnih nastavnika s doktoratom znanosti
 • potvrdu ili dokaz o znanju engleskog jezika
 • potvrdu ili dokaz o znanju latinskog ili staroslavenskog jezika (ili prije upisa u drugi semestar studija)
 • potvrdu ili dokaz o znanju još jednog stranog jezika relevantnog za doktorandsko istraživanje (ili prije upisa u treći semestar studija).

Polaznik studija stječe sljedeće kompetencije i vještine:

 • činjenična i teorijska znanja
 • spoznajne i socijalne vještine
 • znanstveno-istraživačka samostalnost i odgovornost
 • kreativnost i inovativnost
 • upravljanje sobom, projektima i vremenom
 • komunikativnost
 • snalaženje u timskom radu
 • predvodništvo
 • građenje karijere
 • razvijanje profesionalne mreže i umrežavanje

Trajanje programa: 6 semestara / Ukupan broj ECTS bodova: 180 / Školarina: 7.800 HRK po semestru

a. TEMELJNI PREDMETI

Temeljni predmeti

b. PREDMETI VJEŠTINA ZA ISTRAŽIVANJE PREDMODERNOG RAZDOBLJA

Predmeti vještina

Prihvaćenim doktorskim studentima oblikuje se prema iskazanim interesima i istraživačkoj temi osobni nastavni program koji se određuje modularno ili dijakrono.

Za dodatne informacije obratite se voditelju studija, izv. prof. dr. sc. Hrvoju Gračaninu na hgracani@ffzg.hr

Preuzimanje letka: Poslijediplomski doktorski studij predmoderne povijesti

HPP
Hrvatski povijesni portal je elektronički časopis za sve ljubitelje povijest.