Novo:

Najava znanstvenog skupa: Povijest rijeke Drave – poveznica među regijama

Povijesno društvo Koprivnica i Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju pozivaju vas na međunarodni znanstveni skup "Povijest rijeke Drave – poveznica među regijama". Skup će se održati u Hotelu Podravina u Koprivnici od 18. do 19. studenog 2016. godine. U nastavku slijedi program skupa.

Program:

Friday, November 18/Petak, 18. studenoga

8:30-9:00, Registration/Registracija (Hotel Podravina, Hrvatske državnosti 9, Koprivnica)

9:00-9:30, Opening/Otvaranje

9:30-10:20, Session 1 (voditelj/chair: Hrvoje Petrić)

MIRA KOLAR-DIMITRIJEVIĆ:

 Uzroci i posljedice mnogostruke suradnje naših krajeva uz Dravu s regijama od 1868. do 1931. g. tj. od Hrvatsko-ugarske nagodbe do Velike svjetske krize

The causes and consequences of multiple cooperations of our regions along the Drava River with the regions from 1868 to 1931, i.e. from Croatian-Hungarian Settlement to the Great depression

 

LUČKA LORBER:

Sveučilište u Mariboru kao pružatelj i žarište znanja u Podravlju Slovenije – inovativne otvorene tehnologije

University of Maribor as a knowledge provider in Podravje –Open Innovation Technologies

 

DRAGUTIN FELETAR:

Splavarstvo (fljojsarstvo) kao poveznica regija uz Dravu i Dunav

Lumbering and Floating Trade as a link between the regions along the Drava and the Danube

 

10:30-12:30

Field trip to the Drava /Stručna ekskurzija do rijeke Drave

ANTONIO GRGIĆ, MARIJAN ŠPOLJAR

Pretvaranje željezničkog mosta kod Botova u Muzej rijeke Drave

Converting a railway bridge near Botovo into a Museum of the river Drava

 

HRVOJE PETRIĆ:

Međuodnos rijeke Drave i ljudi na primjeru Legrada i Drnja

The interrelationship between the Drava river and the people on the example of Legrad and Drnje

 

13:00-14:30, Lunch break/Stanka za ručak

14:30-16:30, Session 2 (voditelj/chair: Matija Zorn)

ANDREA KISS:

Poplave u srednjovjekovnoj Ugarskoj (i Slavoniji, Hrvatskoj) i  rijeka Drava

Floods in medieval Hungary (and Slavonia, Croatia) – and the Drava river

 

CLAUDIA DOJEN:

Geološka povijest rijeke Drave u Koruškoj

Geological history of the river Drava in Carinthia

 

GÁBOR ANDRÁSI, TÍMEA  KISS:

Ljudski utjecaj i hidrološke promjene na rijeci Dravi

Human impacts and hydrological changes on the Drava River

 

TÍMEA  KISS, GÁBOR ANDRÁSI:

Ljudski utjecaj i morfološke promjene na rijeci Dravi

Human impacts and morphological changes on the Drava River

 

DÉNES LÓCZY, JÓZSEF DEZSŐ, SZABOLCS CZIGÁNY:

Istraživanje s ciljem obnavljanja okolišnog krajobraza Dravske nizine

Research for landscape-level rehabilitation of the Hungarian Drava Plain

 

DUBRAVKA BOŽIĆ BOGOVIĆ:

Demografski pokazatelji u matičnim knjigama umrlih za naselja uz Kopački rit u 18. i prvoj polovici 19. stoljeća

Demographic indicators in registers of deaths for the 18th and early 19th century settlements in Kopački rit area

 

16:30-17:00, Coffee break/Stanka za kavu

17:00-19:00, Session 3 (voditelj/chair: Petar Feletar)

MATIJA ZORN, MATEJA FERK:

Gospodarska vloga reke Drave v Sloveniji – od plovnosti reke do hidroenergetske izrabe

The Economic role of the Drava river in Slovenia: from navigation to hydropower

 

ZLATA ŽIVAKOVIĆ-KERŽE:

Ostavljajte sve, a spašavajte goli život (Osvrt na plavljenja Drave kroz stoljeća)

Leave everything behind and save your lives!  (Review of the Drava floodings throughout the centuries)

 

IVICA ŠUTE:

Regulacija rijeke Drave u vrijeme Banovine Hrvatske (1939.-1941.)

Regulation of the Drava river at the times of Banovina Hrvatska (1939 – 1941)

 

PETAR FELETAR:

 Rijeka Drava i Podravska brza cesta kao poveznice regija

The river Drava and Podravina motorway as integrators of regions

 

MIHAELA MESARIĆ:

Antropogeni reljef uz rijeku Dravu u širem području grada Preloga

Anthropogenic relief along the Drava river in wider area of town Prelog

 

IVANA KORN VARGA:

Zaštita “Europske linije života” – stvaranje Prekograničnog rezervata biosfere duž Mure, Drave i Dunava

Protection of the “European lifeline” – establishment of the Transboundary Biosphere Reserve along the Mura, the Drava and the Danube

 

19:00, Dinner/Večera

 

Saturday, November 19/ Subota, 19. studenoga

9:00-10:45, Session 4 (voditelj/chair: Ivica Šute)

 

MARTIN STERMITZ:

Kupanje u rijeci Dravi. Razvoj povijesnih kupališta i vodnih rezervoara u svrhu održivog turizma i očuvanja prirode

Bathing in the river Drava. The development of historical baths and water reservoirs towards sustainable tourism and nature conservation

 

ANDREJ HOZJAN:

Početno razdoblje slovenskih povijesnih istraživanja područja rijeke Drave u Republici Sloveniji

Initial period of Slovenian historical research of the Drava river area in the Repuplic of Slovenia

 

MATJAŽ GRAHORNIK:

Ozemlje na desnem dravskem bregu med Mariborom in Ptujem po pis(a)nih virih iz 17. in 18. stoletja

The territory on the right bank of the Drava river, between Maribor and Ptuj in miscellaneous sources from the 17th and the 18th century

 

NIKOLA CIK:

Utjecaj rijeke Drave na naselja u đurđevečkoj Podravini

The impact of the Drava river in the villages of Đurđevec area

 

NATAŠA KOLAR:

Vzpon in zaton ptujske usnjarske četrti ob reki Dravi

Rise and decline of leather district in Ptuj along the river Drava

 

10:45-11:15, Coffee break/Stanka za kavu

 

11:15-13:15, Session 5 (voditelj/chair: Dragutin Feletar)

 

MIROSLAV SAMARDŽIĆ:

Još novih vrsta u Dravi

More new species in the Drava

 

HARTMUT PRASCH:

Život uz Dravu na području Koruške

Life next to the Drava river on the area of Carinthia

 

BALI LÓRÁNT:

Procjena Programa prekogranične suradnje između Hrvatske i Mađarske za period 2007. -2013., a posebno održivosti okoliša područja uz rijeke Dravu i Muru

Evaluation of Hungary-Croatia IPA Cross Border Co-operation Programme 2007- 2013, especially the environmental sustainability of the area along the rivers Drava and Mura

 

BRANKA ŠPANIČEK:

Novi pristup u upravljanju vodama – “DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekom”

New approach in water management – “DRAVA LIFE – Integrated River Management” project

 

HRVOJE PAVIĆ

Između ljubavi i mržnje – Drava i Osijek u drugoj polovici 20. stoljećaBetween love and hate – Drava and Osijek in the second half of the 20th century

 

LIDIJA BAJUK

Rijeka Drava kao zavičajna, granična i mitska rijeka u kajkavskoj usmenoj književnosti

The Drava river as a homeland, barrier and mythical river of the kaikavian oral literature

 

Final discussion/Završna rasprava

 

13:30 Lunch /Ručak

 

Koprivnica Walking Tour (optional)/Šetnja Koprivnicom

 

Organizacijski odbor/Organization Committee:

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Petrić (predsjednik/Chair)

Akademik Dragutin Feletar (Zagreb-Koprivnica)

Mr. sc. Vladimir Šadek (Koprivnica)

Ružica Špoljar (Koprivnica)

Dr. sc. Petar Feletar (Zagreb)

Izv. prof. dr. sc. Ivica Šute (Zagreb)

Prof. dr. sc. Mira Kolar-Dimitrijević (Zagreb)

Dr. sc. Matija Zorn (Ljubljana)

Dr. sc. Lóránt Bali (Keszthely)

_________________________________________________

Projekt je sufinanciran sredstvima Koprivničko-križevačke županije i Alpe-Jadran Saveza

Hrvoje Petric
About Hrvoje Petric (90 Articles)
Rođen 1972. u Koprivnici. Završio studij geografije i povijesti u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlen od 2001. Stručno se usavršavao u Sjedinjenim Američkim Državama, Sloveniji, Mađarskoj, Austriji, Njemačkoj i Izraelu. Doktorirao 2008. u Zagrebu. Sudjelovao na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Autor je brojnih radova. Za svoj je rad nagrađivan. Predsjednik je Društva za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju. Urednik je znanstvenih časopisa «Ekonomska i ekohistorija» i „Podravina“. Izvodi nastavu na preddiplomskom i diplomskom studiju povijesti iz predmeta: Ekohistorija, Ekonomska historija, Hasburška Monarhija: imperijalna baština te Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka.